Kutatási szabályzat

 

Kutatási Szabályzat letöltése

 

Jelen kutatási szabályzat 2016. március 1-jétől érvényes.

1. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár Csornai Muzeális Kiállítóhely (továbbiakban: Múzeum) Csorna Város által fenntartott nyilvános intézmény. Gyűjteményeiben a 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében minden jogi vagy 14. életévét betöltött természetes személy kaphat kutatási engedélyt és végezhet kutatómunkát, a 18 év alatti természetes személyek azonban csak szülői vagy tanári (iskolai) felelősségvállalás mellett kutathatnak.

2. Kutatásnak minősül minden tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés – függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, felhasználására vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok, következtetések felhasználására irányul.

3. A Múzeum műtárgynyilvántartásaiban, gyűjteményeiben csak érvényes kutatási engedéllyel rendelkező személy végezhet kutatómunkát. A kutatási engedélyt előzetesen – telefonon (melyről utólag készül dokumentum), levélben, vagy e-mail-ben – kell kérni.

4. A Múzeum gyűjteményeiben (a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven belül) a kulturális javak és a rájuk vonatkozó dokumentáció (továbbiakban: múzeumi anyag) feldolgozására és kutatására, valamint tudományos és közművelődési célú hasznosítására az intézmény azon szakembere jogosult, aki e javakat gyűjtötte/feltárta, illetve, aki elsődleges meghatározásukat, leírásukat és nyilvántartásba vételüket elvégezte, állagukat megóvta, restaurálta. Az 5 éves kutatási védettség alatt álló múzeumi anyagok külső kutató számára nem hozzáférhetők.

5. A kutatási engedélyt az igazgató adja ki a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, figyelembe véve az engedélykérő lapon szereplő muzeológusi véleményt. A kutatási engedély kitöltésével és aláírásával a kutató tudomásul veszi, az intézmény kutatási szabályzatát.

6. Nem adható ki kutatási engedély a 47/2001. (III. 27.) számú kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben, illetve megtagadható az engedély kiadása a rendelet 3. § (2), a 4. § (2), 5. § (2), (3) és (4), illetve a 6. §-ban foglaltak alapján, továbbá a levéltári jellegű anyagok esetében az 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

7. A kutatási engedéllyel a kutató nyilatkozatot tesz és aláírásával igazolja, hogy ismeri és betartja az intézmény kutatási szabályzatát, tudomásul veszi a szerzői jogok védelmére, a publikálási korlátozásokra és a hivatkozás rendjére vonatkozó törvényeket, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a kutatott anyag felhasználásával készült későbbi publikációinak bibliográfiai adatait, illetve azokból egy példányt megküld a múzeum adattárának, könyvtárának. A kutatási engedély más személyre át nem ruházható, egy példányát az érintett gyűjtemény őrzi.

8. A kutatási engedélynek tartalmaznia kell:

- a kutatási engedély határidejét (max. 12 hónap, adott naptári évre szól)

- a kutatás helyét (gyűjtemény megnevezése)

- a kutató személyi adatait (név, lakcím, személyi igazolvány száma)

9. A kutatási engedély a lejárat után meghosszabbítható.

10. A kutatókról és a kutatási alkalmakról Kutatási naplót kell vezetni, amelybe minden egyes kutatási alkalomkor fel kell jegyezni a kutató nevét, kutatási engedélyének számát és a kutatásra átadott dokumentumok, tárgyak leltári számát.

11. A kutatás az előzetesen egyeztetett napon, az alábbi egyeztetett időpontokban kérhető.                                                         A múzeum kutatónapja: Kedd 9.30-15.30. Indokolt esetben más időpont is egyeztethető.

12. A kutatás során az intézmény részéről a múzeum munkatársai felügyeletet látnak el.

13. A kutató az által a kutatni kívánt anyagot a kérőlap szabályszerű kitöltésével és benyújtásával igényelheti. A kérőlapon a kutató nevét az általa igényelt anyag pontos jelzetét, valamint a kérés beadásának keltét kell feltüntetni.

14. Ha a kutató az általa igényelt és engedélyezett kutatást – anélkül, hogy elmaradásának okát jelezné – 10 napon belül nem kezdi meg, az igényelt és előkészített anyagot visszahelyezik őrzési helyére gyűjteménybe és azt újra kell kérelmeznie.

15. Kutató a kutatóhelyiségből az anyagot semmilyen szándékkal nem viheti ki.

16. A kutatás befejezése után a múzeum munkatársa a kiszolgáltatott anyagot tételesen veszi vissza.

17. Amennyiben a kutató az anyagot hiányosan vagy rongáltan adja vissza, a múzeum a kár mértekének megállapítása és a károkozás módjának tisztázása után teszi meg a szükséges jogi lépéseket.

18. A kutató a kutatás során olyan saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop, Notebook, diktafon, fényképező gép) használhat, amelyek munkáját segítik vagy egyszerűsítik.

19. A Múzeum gyűjteményeiben folytatott kutatás díjmentes.

20. Műtárgyakról fotót publikálási célból kizárólag a múzeum munkatársa készíthet. A Múzeum a digitális fényképek fájlnevében feltünteti a műtárgy leltári számát, amely a hivatkozás alapjául szolgál. Kivételes esetben, igazgatói engedéllyel, a kutató/kiadó által megbízott hivatásos fényképész saját fényképezőgéppel készíthet felvételt, ez esetben magának kell gondoskodnia a leltári szám rögzítéséről.

21. A Múzeum a műtárgyakról készített fotókat kizárólag digitális formában, maximálisan 300 dpi minőségben adja át, melyet a kutató által biztosított CD-n, DVD-n vagy más adathordozón bocsát rendelkezésre.

22. Fénymásolás csak a 60 évnél nem régebbi nyomtatott és írott anyagról történhet.

23. A publikálás (közlés) feltételeit az erről kötött Felhasználói szerződés tartalmazza.

 

Csorna, 2016. március 1.

                   

                                                 Szalayné Galambosi Tímea

                                                                   igazgató

 

NYITVA TARTÁS

Csoportokat egyeztetések után eltérő időpontokban is fogadunk. Egyeztetés, bejelentkezés: 96/261-527. 

Hétfő Zárva
Kedd 9.30-16.00
Szerda 9.30-16.00
Csütörtök 9.30-16.00
Péntek 9.30-16.00
Szombat 9.30-16.00
Vasárnap Zárva

 

KAPCSOLAT

Telefonszám: 06 96/261-527

Kapcsolattartó:

Szalayné Galambosi Tímea igazgató

Aszt Ágnes régész-muzeológus

Email: muzeum.csornai [kukac] gmail [pont] com
Cím: 9300 Csorna, Szent István tér 34.
GPS koordináták:  47.6123887 / 17.249196
Oldaltérkép Powered by gp|Easy CMS